Duyurular

...

LİSANS YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 

 

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

 

4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

 

 

 

İSTENEN BELGELER

 

 

 

1- Başvuru dilekçesi

 

2- Transkript aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması,

 

not değerlendirme sistemini gösteren belge ile Ders içerikleri)

 

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

 

4- ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

 

 

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

 

17 Ağustos 2020 tarihine kadar Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres :

Devlet Konservatuvarı
Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü
Sarıçam/ADANA

Tel : 0322-338 62 64

 

Değerlendirme Tarihi : 24.08.2020-04.09.2020

Sonuç İlan Tarihi : 07.09.2020

Kesin Kayıt Tarihi :14.09.2020 - 18.09.2020

 

 

 

 

ANASANAT DALI

LİSANS 2

KONTENJANI

LİSANS 3

KONTENJANI

ÜFLEMELİ-VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI

5

5

OPERA-ŞAN ANASANAT DALI

2

2

PİYANO ANASANAT DALI

5

5

TİYATRO-OYUNCULUK ANASANAT DALI

2

2

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

10

10

 

 

 

 

*Başvuru dilekçesi doldurulup imzalanacaktır.

 

*Başvuru Dilekçe Örneği Alt Sayfadadır.

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Konservatuvarınız ………………………………..Bölümü …………………sınıfına yatay geçiş yapmak istiyorum. Başvuru  için gerekli olan belgeler ek’te sunulmuş olup ; gereğini bilgilerinize arz ederim. ……../……./2020

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                              Ad-Soyad

 

 

 

                                                                                                                              İmza

 

 

 

Adres:

 

 

 

Tel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek :